सुख – भरत उपासनी

सुख – भरत उपासनी

शिणला रे देह
शिणले रे मन
किती ही परीक्षा
देवराया //

रंजले गांजले
आयुष्य गंजले
कशासाठी घेतो
परीक्षा ही //

कोण तुझ्यावर
ठेवील विश्वास
छळशील जर
अतिरेकी //

तुझ्या नावाने मी
बोलतो कुणाशी
माझाच माझ्याशी
लपंडाव //

पुरे झाले आता
वृथा कष्टविणे
दे रे सारी सुखे
जीवनात //


comments powered by Disqus